Παραδοσιακή μουσική-–Ελλάδα--([μέρος])
Folk music-Greece-[place] Παραδοσιακή μουσική–Ελλάδα-[μέρος]
UF Traditional music ΧΑ Δημοτική μουσική
Greek folk music Ελληνική παραδοσιακή μουσική
Folk music, Greek Παραδοσιακή μουσική, Ελληνική
BT Folklore ΠΟ Λαογραφία
Music Μουσική
National music Εθνική μουσική
NT Folk dance music ΕΟ Παραδοσιακή χορευτική μουσική
Folk songs, Greek-Greece Δημοτικά τραγούδια–Ελλάδα