Μουσική--Ελλάδα--Έως το 500
Music-Greece-To 500 Μουσική-Ελλάδα-Έως το 500
UF Ancient Greek music ΧΑ Αρχαία Ελληνική μουσική
Music, Ancient Greek Μουσική, Αρχαία Ελληνική
RT Music, Greek and Roman ΣΟ Μουσική, Ελληνική και Ρωμαϊκή