Μουσική--Ελλάδα--[(περίοδος)]
Music-Greece-[period] Μουσική-Ελλάδα-[περίοδος]
UF Greek art music ΧΑ Ελληνική έντεχνη μουσική
Art music, Greek Έντεχνη μουσική, Ελληνική
Greek serious music Ελληνική σοβαρή μουσική
Λόγια μουσική
Ελληνική κλασική μουσική
Νεοελληνική μουσική