Δημοτικά τραγούδια--Ελλάδα
Folk songs, Greek–Greece Δημοτικά τραγούδια-Ελλάδα
UF Greek folk songs ΧΑ Παραδοσιακά τραγούδια, Ελληνικά
Greek ballad songs Ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια
Δημοτικό τραγούδι
Λαϊκά τραγούδια
Λαϊκά τραγούδια, Ελληνικά
BT Folk literature ΠΟ Λαϊκή λογοτεχνία
Folk music Παραδοσιακή μουσική
National music Εθνική μουσική
Songs Τραγούδια
NT Carols ΕΟ Κάλαντα
Satirical songs Σατυρικά τραγούδια
Ακριτικά τραγούδια
Κλέφτικα τραγούδια
Τραγούδια της τάβλας
Τραγούδια του γάμου
Τραγούδια της ξενιτιάς
Μοιρολόγια